POLÍTICA DE DEVOLUCIONS
L’usuari té dret a desistir de la compra o sol·licitar un canvi degut a la recepció de producte defectuós.

DRET DE DESISTIMENT
L’usuari té un dret de desistiment pel qual podrà posar-se en contacte amb DECÁSCARA a través del correu electrònic a l’adreça següent: info@decascara.com i desistir de la compra en un termini no superior a un (1) dies hàbil, comptats a partir de la recepció del producte. El Producte haurà d’enviar-se juntament amb el full de devolució degudament emplenat i una còpia de l’albarà de lliurament o de la factura, degudament emplenat, a càrrec del client el cost directe de devolució del Producte. Aquesta devolució es farà de conformitat amb les instruccions que DECÀSCARA indiqui a l’Usuari en resposta a la notificació de l’exercici de desistiment. L’Usuari haurà de tornar el Producte en el termini màxim de dos (2) dies des que DECÀSCARA li indiqui la forma de devolució.

Devolució de limport pagat: el desistiment comporta la devolució de limport pagat. Per això, el client haurà d’indicar al full de devolució el número i el titular de la targeta de crèdit a què DECÁSCARA haurà d’efectuar l’abonament. Un cop el producte al nostre magatzem i passades les pertinents comprovacions s’efectuarà la devolució o bé del producte o del capital pagat. El termini per a aquest abonament serà l’establert a la Llei.

Excepcions. No es pot exercir el dret de desistiment quan el Producte no es torni al seu embalatge original i quan el Producte no estigui en perfecte estat.

PRODUCTE DEFECTUÓS
Si el producte lliurat presenta algun defecte, el client ho haurà de notificar a DECÁSCARA en el termini màxim de 24 hores, perquè el producte sigui substituït immediatament per un altre d’igual. Les despeses de recollida i del nou enviament del producte seran a càrrec de DECÁSCARA.

SERVEI D’ATENCIÓ AL CLIENT
Per a qualsevol incidència, reclamació o exercici dels vostres drets, l’Usuari podrà enviar un correu electrònic a l’adreça: info@decascara.com o trucar al 680 943 581.

LLEI APLICABLE I FUR
Aquestes condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Qualsevol controvèrsia sorgida de la interpretació o execució que poguessin sorgir en relació amb la validesa, interpretació, compliment o resolució del present contracte se sotmetrà a la Jurisdicció i Competència dels Jutjats i Tribunals de Barcelona, ​​amb renúncia al fur que pogués correspondre al Usuari, sempre que la legislació aplicable així ho permeti.