DECÁSCARA compleix amb les exigències establertes a la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i la normativa de desenvolupament, així com amb les disposicions de la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de Serveis de Societat de la Informació (LSSI). Les seves dades personals són tractades d’acord amb el que disposa aquesta normativa, i es guarden les mesures tècniques, organitzatives i de seguretat necessàries per garantir-ne la confidencialitat i per evitar-ne l’alteració, la pèrdua i el tractament o l’accés no autoritzats.

DECÁSCARA, plenament conscienciada de l’ús i tractament que se li han de donar a les dades de caràcter personal i en virtut de la normativa existent sobre aquest tema, té implantat al si de la seva organització un sistema per preservar la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades considerats com a personals.

DECÁSCARA informa als Usuaris que les dades que ens facilitin a través de qualsevol dels nostres serveis seran introduïdes en un fitxer automatitzat titularitat de DECÁSCARA amb domicili social a Sabadell.

Aquestes dades s’utilitzaran per (i) la venda i tramesa dels productes adquirits a través del portal (ii) proporcionar a l’usuari accés als continguts restringits inclosos al Portal d’Internet “www.decascara.com” o qualsevol altre que el substituís, (iii) gestionar, ampliar i millorar els serveis oferts al Portal, (iv) així com per enviar-vos informació publicitària i promocional, consentint l’enviament d’aquesta informació per qualsevol mitjà, inclosos mitjans electrònics, entre altres correu electrònic i sms.

Addicionalment, les vostres dades podran ser utilitzades per a la realització d’estudis estadístics, de qualitat i/o enquestes de satisfacció.

El consentiment de l’Usuari per rebre, per correu electrònic o mitjà electrònic equivalent, aquesta informació podrà revocar mitjançant notificació adreçada a l’adreça info@decascara.com, o una comunicació escrita adreçada a DECÁSCARA amb domicili social a Plaça del mercat Central, s/n , 08201 Sabadell, indicant al sobre “clients decascara.com” manifestant el seu desig de revocar aquest consentiment.

En cas que l’Usuari sigui menor de 18 anys, les vostres dades personals han de ser facilitades amb autorització del seu representant legal.

Per tant, SI TENS MENYS DE DIVUIT ANYS, HAS DEMANAR AUTORITZACIÓ ALS TEUS PARES PER INTRODUIR LES TEVES DADES PERSONALS AL PORTAL “www.decascara.com”.

Per a la prestació de determinats serveis addicionals caldrà que l’Usuari proporcioni les vostres dades personals. La no-emplenació d’aquestes dades, en els casos en què sigui necessari, implicarà la possibilitat que DECÁSCARA no presti aquells serveis per al compliment sigui necessari, alliberant-se per tant DECÁSCARA de tota responsabilitat per la no prestació o prestació incompleta d’aquests serveis.

L’Usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se DECÀSCARA el dret a excloure dels serveis registrats a tot usuari que hagi facilitat dades falses, així com per la resta de circumstàncies recollides al respecte en aquest avís legal , sens perjudici de les altres accions que siguin procedents en dret.

D’acord amb la legislació vigent, tots els clients de DECÁSCARA tenen el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades. A més, en qualsevol moment, el client pot manifestar el desig de NO rebre cap tipus de publicitat. Per exercitar aquests drets, els clients es poden adreçar per correu postal a l’adreça: Plaça del Mercat Central, s/n, 08201 Sabadell, o bé a l’adreça de correu electrònic: info@decascara.com.

Protecció de dades personals


Les dades personals sol·licitades per a la prestació dels nostres serveis s’inclouen en fitxers sotmesos al que disposa la Llei orgànica de protecció de dades 15/1999 (LOPD) i el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el reglament de desenvolupament de la mateixa (RLOPD).

La recollida i tractament d’aquestes dades es duen a terme per DECÁSCARA, i tenen per finalitat la gestió, prestació, ampliació i millora dels serveis sol·licitats a cada moment per l’usuari, el seguiment de consultes, participació en processos de selecció de personal, comunicacions electròniques i/o la confecció d’estadístiques.

Els serveis prestats per DECÁSCARA estan dirigits a més grans de 14 anys. En el supòsit excepcional que es desenvolupés algun servei dirigit específicament ment menors daquesta edat, DECÁSCARA sol·licitarà la conformitat dels pares o tutors per a la recollida de les dades personals o, si escau, per al tractament dels mateixos.

DECÁSCARA es compromet a complir la seva obligació de secret respecte a les dades de caràcter personal subministrades i al deure de tractar-les amb confidencialitat i reserva, d’acord amb la legislació vigent. A aquests efectes adoptarà les mesures necessàries per evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat.

Així mateix, se us informa que, si ho desitgeu podeu exercir els drets previstos a l’Art. 5 de la LOPD mitjançant indicant el vostre nom complet, el servei de DECÀSCARA en què consta subscrit i el dret d’Accés, Rectificació, Cancel·lació o Oposició que sobre les vostres dades personals voleu exercitar. DECÁSCARA, a més per a certs serveis, us facilita la gestió de les vostres dades personals de manera que:

Si voleu “Sol·licitar baixa del portal comercial de DECÁSCARA” teniu disponible a la pantalla d’edició del perfil de l’usuari la possibilitat de fer-ho vostè mateix.

Si voleu sol·licitar la baixa de la vostra subscripció a butlletins podeu fer-ho directament al web de DECÁSCARA a través del vostre perfil d’usuari o seguint l’enllaç al final d’aquest document.