Decàscara
Nom: Montserrat Clapés Monzonis
CIF/NIF: 39039873-H
Adreça: Plaça del Mercat Central s/n, oficines centrals nº174-177, 08201 Sabadell, Barcelona.

CONDICIONS GENERALS


– Els productes que venem són directes dels nostres proveïdors fabricant i els pots pagar amb targeta a través de la plataforma segura REDSYS / Servired.

– Les teves dades no seran cedides a ningú, i podràs accedir, modificar-les, eliminar-les o manifestar el teu no desig de rebre publicitat quan vulguis amb un correu a info@decascara.com oa la nostra adreça postal, Plaça del Mercat central, s/n, oficina 174-177, 08201 Sabadell, Barcelona. Si ets menor d’edat, necessita permís dels teus pares o tutors legals per accedir o comprar en aquest portal.

OBJECTE
Aquest avís legal regula l’ús del Portal d’Internet “www.decascara.com” (d’ara endavant, el portal), o qualsevol altre que en el futur el substituís, que es posa a disposició dels usuaris, constituint un punt de trobada d’informació, productes peribles, així com altres serveis. DECÁSCARA té el seu domicili social a la Plaça del Mercat Central, s/n, oficina núm. 174-177, 08201, Sabadell, Barcelona.

La utilització del Portal atribueix la condició d’Usuari, la qual cosa implica l’adhesió a les presents condicions a la versió publicada en el moment en què s’hi accedeixi. DECÁSCARA es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment, la presentació i configuració del Portal, així com les Condicions Generals d’Accés i Utilització d’aquest. Per això, DECÁSCARA recomana a l’Usuari llegir aquestes Condicions Generals atentament cada cop que accedeixi a qualsevol dels Portals.

L’accés a determinats continguts oferts a través del Portal es pot trobar sotmès a certes condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixen, completen i/o modifiquen aquestes condicions generals. Per tant, amb anterioritat a l’accés i/o utilització d’aquests continguts, l’usuari ha de llegir atentament també les condicions particulars corresponents.

Amb caràcter general, els Usuaris podran accedir al Portal de forma gratuïta, després del corresponent registre sol·licitat per DECÁSCARA. Un cop sol·licitat el registre, i amb independència que provisionalment es comencin a prestar els serveis inclosos al Portal, DECÁSCARA disposarà d’un termini d’un mes per verificar que les dades introduïdes per l’Usuari són correctes, completes, lícites, no són il·legals ni irrespectuosos, i que permeten la correcta identificació de l’usuari, així com que corresponguin a persones físiques o jurídiques que DECÁSCARA identifiqui com a Públic destinatari d’aquest Portal.

Amb independència de les possibles accions de verificació que durà a terme DECÁSCARA, l’acceptació del registre no suposa en absolut l’assumpció per part de DECÁSCARA que aquesta informació és correcta, completa, lícita ni legal, sinó que aquesta serà utilitzada els mers efectes de procedir amb el registre. Per tant, l’usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat i licitud de les dades facilitades, eximint expressament DECÁSCARA de qualsevol responsabilitat per la inclusió d’aquestes dades, i reservant-se el dret a no acceptar la sol·licitud licitud de registre en funció de les circumstàncies descrites al paràgraf anterior, sens perjudici de les altres accions que puguin procedir en dret.

El “Públic destinatari del Portal” són aquelles persones físiques o jurídiques a què van destinats, en funció del tipus d’informació, els serveis i/o productes inclosos al Portal, entre els quals hi ha, fonamental però no únicament, públic general i professionals del sector. En qualsevol cas, DECÁSCARA podrà denegar el registre a tots aquells sol·licitants que no siguin considerats com a “Públic destinatari del Portal”.

La denegació del registre implica automàticament la cessació en la consideració d’usuari i, per tant, la denegació d’accés al portal i la terminació dels serveis i continguts recollits al portal.

L’ús de la contrasenya és personal i intransferible, i no està permesa la cessió, ni tan sols temporal, a tercers. En aquest sentit, l’Usuari es compromet a fer un ús diligent de la contrasenya i mantenir-ne en secret, assumint tota responsabilitat per les conseqüències de la seva divulgació a tercers.

En cas que l’Usuari conegui o sospiti que tercers puguin conèixer o poguessin estar fent ús de la seva contrasenya, haurà de posar aquesta circumstància en coneixement de DECÁSCARA el més aviat possible.

CARÀCTER I UTILITZACIÓ CORRECTA DELS CONTINGUTS I SERVEIS


L’Usuari es compromet a utilitzar els Continguts de conformitat amb la llei, amb aquestes Condicions Generals, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic.

L’Usuari s’obliga a fer servir els Continguts de forma diligent, legal, correcta i lícita i, en particular, es compromet a títol merament enunciatiu i no exhaustiu no:

(A) utilitzar els continguts de forma i amb fins contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptats oa l’ordre públic;

(B) transmetre o difondre informació, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol material obscè, ofensiu, vulgar o que indueixi actuacions delictives, denigratòries , difamatòries, infamants, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral i bons costums generalment acceptats oa l’ordre públic.

(C) reproduir, copiar o distribuir els continguts, així com permetre l’accés del públic a aquests a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, o transformar-los o modificar-los, llevat que es compti amb l’autorització del titular els corresponents drets o això resulti legalment permès;

(D) vulnerar drets de propietat intel·lectual o industrial pertanyents a DECÁSCARA oa tercers, especialment els corresponents a la marca “DECÁSCARA”, així com el nom de domini “www.decascara.com”.

(I) utilitzar els Continguts i, en particular, la informació de qualsevol classe obtinguda a través del Portal amb qualsevol tipus de finalitat publicitària i, especialment, per remetre publicitat, comunicacions amb fins de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial, missatges no sol·licitats individualitzats o dirigits a una pluralitat de persones, així com de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació.

L’Usuari respondrà pels danys i perjudicis de tota naturalesa que DECÁSCARA pugui patir, directament o indirectament, com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions derivades d’aquestes condicions generals o de la llei en relació amb la utilització del Portal.

DECÁSCARA vetllarà en tot moment pel respecte de l’ordenament jurídic vigent, i estarà legitimada per interrompre, a la seva discreció, els continguts o excloure l’usuari del portal en conjunt o d’algun dels serveis i/o continguts inclosos en aquest. cas de (i) la presumpta comissió per part de qualsevol infracció, ja sigui per acció o omissió, tipificada en qualsevol norma, sigui civil, penal, administrativa o de qualsevol altra índole, (ii) en el cas que s’observés qualsevol conducta que, segons el parer de DECÁSCARA, que puguin pertorbar el bon funcionament, imatge, credibilitat i/o prestigi de DECÁSCARA.

Així mateix, per fer ús dels continguts del portal els menors d’edat han d’obtenir prèviament permís dels pares, tutors o representants legals, els quals seran considerats responsables de tots els actes realitzats pels menors a càrrec seu. La plena responsabilitat en la determinació dels continguts i serveis concrets als quals accedeixen els menors d’edat correspon als majors al càrrec dels quals es troben.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT


DECÁSCARA es reserva el dret a interrompre l’accés al Portal, així com la prestació de qualsevol o de tots els continguts que es presten a través del mateix en qualsevol moment i sense avís previ, ja sigui per motius tècnics, de seguretat, de control, de manteniment, per fallades de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa.

En conseqüència, DECÁSCARA no garanteix, la disponibilitat ni la continuïtat del seu Portal, per la qual cosa la utilització dels mateixos per part de l’Usuari es duu a terme pel propi compte i risc, sense que, en cap moment puguin exigir-se responsabilitats a DECÁSCARA en aquest sentit.

DECÁSCARA no serà responsable en cas que hi hagi interrupcions del servei, demores, errors, mal funcionament del mateix i, en general, altres inconvenients que tinguin el seu origen en causes que escapen del control de DECÁSCARA, i/o degudes a una actuació dolosa o culposa de l’Usuari i/o tinguin per origen causes de Força Major. Sense perjudici del que estableix l’article 1105 del Codi civil, s’entenen inclosos en el concepte de Força Major, a més, i als efectes de les presents condicions generals, tots aquells esdeveniments esdevinguts fora del control de DECÁSCARA com: decisió de tercers, operadors o companyies de serveis, actes de Govern, manca d’accés a xarxes de tercers, actes o omissions de les autoritats públiques, els altres produïts com a conseqüència de fenòmens naturals, apagades, etc. En qualsevol cas, sigui quina sigui la causa, DECÁSCARA no assumirà cap responsabilitat ja sigui per danys directes o indirectes, dany emergent i/o per lucre cessant.

DECÁSCARA tractarà en la mesura del possible d’actualitzar i rectificar aquella informació allotjada al vostre Portal que no compleixi amb les mínimes garanties de veracitat.

DECÁSCARA no garanteix ni assumeix cap mena de responsabilitat pels danys i perjudicis soferts per l’accés a continguts de tercers a través de connexions, vincles o links dels llocs enllaçats. La funció dels enllaços que apareixen al Portal és exclusivament informar l’Usuari sobre l’existència d’altres fonts d’informació o altres continguts i serveis a Internet. DECÀSCARA no serà en cap cas responsable del resultat obtingut a través d’aquests enllaços o de les conseqüències que derivin de l’accés pels Usuaris als mateixos. Aquests continguts de tercers són proporcionats per aquests, per la qual cosa DECÁSCARA no pot controlar i no controla la licitud dels continguts ni la qualitat dels serveis oferts. En conseqüència, l’Usuari ha d’extremar la prudència en la valoració i la utilització de la informació i els serveis existents en els continguts de tercers.

DECÀSCARA exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota classe que puguin ser deguts a la presència de virus oa la presència d’altres elements lesius en els continguts que puguin produir alteració en els sistemes informàtics, així com en els documents o sistemes emmagatzemats en aquests .

DECÁSCARA no es fa responsable dels continguts, siguin quins siguin els mateixos, que els Usuaris enviïn a DECÁSCARA per mitjà del portal, per mitjà del servei de correu electrònic o per qualsevol altre mitjà, sent per tant imputable als Usuaris qualsevol responsabilitat que prové dels continguts enviats pels mateixos. Per al cas específic de les Dades de Caràcter Personal, vegeu la Política de Privadesa.

DRETS DE PROPIETAT DEL CONTINGUT


Tots els continguts inclosos al portal, com ara textos, gràfics, fotografies, logotips, icones, imatges, així com el disseny gràfic, codi font i programari, la marca “DECÁSCARA” i el domini DECÁSCARA.com “són de l’exclusiva propietat de DECÁSCARA o de tercers, els drets si escau reconeix DECÁSCARA, i estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial protegits per la legislació nacional i internacional.

Queda estrictament prohibit qualsevol utilització de qualsevol dels elements objecte de propietat industrial i intel·lectual amb qualsevol tipus de finalitat, especialment comercial, així com la seva distribució, comunicació pública, modificació, alteració, transformació o descompilació, excepte autorització expressa per escrit del titular dels mateixos.

La infracció de qualsevol dels drets esmentats pot constituir una vulneració d’aquestes disposicions, així com una acció constitutiva de delicte tipificada als articles 270 i següents del Codi Penal.

Aquells Usuaris que enviïn a través del Portal observacions, informacions, opinions, comentaris o qualsevol tipus de continguts per mitjà del servei de correu electrònic o per qualsevol altre mitjà, en els casos en què per la naturalesa dels serveis o continguts això sigui possible, s’entén que autoritzen DECÁSCARA per a la reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, i l’exercici de qualsevol altre dret d’explotació, de tals continguts, per tot el temps de protecció de dret d’autor que estigui previst legalment i sense limitació territorial, excepte menció expressa de l’Usuari en contra. Així mateix, s’entén que aquesta autorització es fa a títol gratuït.